Definition: Ordet "Företaget", "Företagets" syftar på det registrerade företaget PCSpecialist B.V., nr KVK 81373643 i England och Wales.


Den här webbplatsen ägs och drivs av PCSpecialist B.V., hädanefter benämnt Företaget, som tillhandahåller sina tjänster till dig under följande villkor. Om du besöker eller handlar på www.pcspecialist.se, bekräftar du att du accepterar följande villkor. Fortsatt användning av webbplatsen innebär ett uttryckligt godkännande av dessa villkor. PCSpecialist B.V. förbehåller sig rätten att ändra villkor, bestämmelser, och meddelanden som reglerar hur webbplatsen och tjänsterna hos PCSpecialist B.V. tillhandahålls, inklusive men inte begränsat till, avgifter kopplade till användningen av pcspecialist.se webbsida och tjänster. Du ansvarar för att regelbundet granska dessa villkor och andra tilläggsvillkor. Din fortsatta användning av pcspecialist.se:s webbplats och tjänster innebär ditt godkännande av alla bestämmelser, villkor, och meddelanden (se VILLKOR och INTEGRITETSPOLICY). Var god läs dessa noggrant.


INTEGRITET

Vänligen granska vår INTEGRITETSPOLICY, som även reglerar dina besök på pcspecialist.se webbplatser.


ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

När du besöker Företagets Webbplatser eller skickar e-post till oss, kommunicerar du elektroniskt med oss. Du samtycker till att motta elektronisk kommunikation från oss. Vi kommer att kommunicera med dig via e-post eller via meddelanden publicerade på den här webbplatsen. Du godkänner att alla avtal, meddelanden, yppanden och annan kommunikation som sker med dig på elektronisk väg, uppfyller eventuella krav på skriftlighet som kan föreligga juridiskt.


UPPHOVSRÄTT

Allt innehåll på den här webbplatsen, såsom text, grafik, logotyper, ljud, filmklipp, digitala nedladdningar, datakompilationer och mjukvara, ägs av Företaget eller dess innehållsleverantörer och skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning. Sammanställningen av allt innehåll på den här webbplatsen Företagets exklusiva egendom och skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning. All mjukvara som används på den här webbplatsen tillhör Företaget eller dess mjukvaruleverantörer och skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning. Skulle webbplatsen pcspecialist.se innehålla bilder, varumärken eller mjukvara som inte tillhör pcspecialist.se så används dessa bilder, varumärken eller mjukvaror i enlighet med utställt licensavtal från ägarna av bilderna, varumärkena eller mjukvaran.


LICENS OCH ÅTKOMST

Företaget beviljar dig en begränsad licens för åtkomst och personlig användning av den här webbplatsen, dock inte nedladdning (förutom sidcashing) eller modifiering av densamma förutom då Företaget uttryckligen givit skriftligt godkännande till detta. Licensen inkluderar ingen återförsäljning eller kommersiell användning av den här webbplatsen eller dess innehåll; ej heller insamling eller användning av produktlistor, beskrivningar, eller priser; avledd användning av den här webbplatsen eller dess innehåll; nedladdning eller kopiering av kontoinformation till förmån för annan handlare; eller datautvinning, robotar eller liknande datainsamling och utvinningstjänster. Den här webbplatsen eller delar av den får ej återskapas, dupliceras, kopieras, säljas, vidaresäljas, besökas eller på annat sätt utnyttjas i kommersiellt syfte utan uttryckligt skriftligt godkännande från Företaget. Det är inte tillåtet att rama eller använda framing-teknik för att omgärda varumärken, logotyper, eller annan information (inklusive bilder, text, sidlayout, eller form) tillhörande Företaget och våra samarbetspartners utan uttryckligt skriftligt godkännande. Det är inte tillåtet att använda metataggar eller annan "dold text" som använder Företagets namn eller varumärken utan uttryckligt skriftligt godkännande från Företaget. All otillåten användning förverkar de rättigheter eller den licens Företaget beviljat. Du beviljas en begränsad, återkallelig, och icke-exklusiv rätt att skapa en hyperlänk till pcspecialist.ses hemsida förutsatt att länken inte framställer Företaget, dess samarbetspartners, eller produkter eller tjänster på ett falskt, vilseledande, nedlåtande, eller på annat sätt stötande sätt, och det står Företaget fritt att när som helst återkalla denna rätt oavsett omständighet eller förutsättning. Det är inte tillåtet att använda Företagslogotyper eller annan skyddad grafik eller varumärken som del av länken utan uttryckligt skrift ligt medgivande.


DITT KONTO

Du är som användare av den här webbplatsen, ansvarig för att hålla ditt konto och ditt lösenord konfidentiellt och att begränsa åtkomsten till din dator, och du godtar att du hålls ansvarig för alla aktiviteter som sker på ditt konto eller med ditt lösenord. Om du är under 18 är, får du endast använda Företagets tjänster under överinseende av förälder eller målsman. Företaget och dess samarbetspartners förbehåller sig rätten att efter eget tycke vägra tjänster, avsluta konton, flytta eller redigera innehåll, eller annullera beställningar.


WEBBPLATSEN OCH TJÄNSTER

Företaget kan tillhandahålla länkar och pekare till webbplatser på Internet som drivs av tredje part. Varken Företaget, dess moder- eller dotterbolag, eller samarbetspartners hanterar eller kontrollerar på något sätt information, produkter eller tjänster på dessa tredje parts-webbplatser. Materialet på den här webbplatsen och på tredje parts webbplatser tillhandahålls "i befintligt skick" utan någon slags garantier, varken uttryckliga eller underförstådda. I den utsträckning tillämplig lag så medger, friskriver sig Företaget från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier mot abstrakta fel i produkter eller dess lämplighet för visst syfte. Gällande alla virtuella varor och tjänster tillhandahåller Företaget endast en tjänst till köparen; ingen vara eller egendom säljs till köparen av Företaget. Köparen förbinder sig att läsa, förstå, och följa PCSpecialist B.V.s Försäljningsvillkor innan köparen handlar något från företaget. Företaget förbinder sig, att inte för annan part eller någon annan avslöja villkor, bestämmelser, kommunikativt innehåll, eller identitet på parterna för denna transaktion. Tvister i dessa hänseenden ska avgöras i Storbritannien där Företaget har sin hemvist. Den här friskrivningen är avsedd för Företagets exklusiva användning.


PCSpecialist B.V. GRANSKAR KOMMENTARER, KOMMUNIKATION OCH ANNAT INNEHÅLL

Besökare kan posta recensioner, kommentarer, och annat innehåll; och annan kommunikation; och skicka in förslag, idéer, kommentarer, frågor, eller annan information, så länge innehållet ej är olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, inkräktar på privatlivet, innebär immaterialrättsligt intrång, eller i övrigt skadar tredje part eller är förkastligt samt inte utgör eller innehåller mjukvaruvirus, politisk propaganda, har kommersiellt syfte, utgör kedjebrev, massmejl, eller någon form av skräppost. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara någon annan person eller företag, eller på annat sätt vilseleda om ett korts eller annat innehålls ursprung. Företaget förbehåller sig rätten (men inte skyldighet) att radera eller redigera sådant innehåll, men granskar ej regelbundet postat innehåll. Om du postar innehåll eller skickar in material, såvida vi inte anger annat, beviljar du Företaget och dess samarbetspartners en icke-exklusiv, royaltyfri, evig, oåterkallelig, och obegränsad rätt till vidareförsäljning av licensrätten att använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk, distribuera, och visa sådant innehåll världsomfattande och oavsett media. Du beviljar Företaget och dess samarbetspartners och underlicensiater rätten att använda namnet du anger i anslutning till sådant innehåll, om de så önskar. Du utfäster och garanterar att du äger eller annars innehar fullständiga rättigheter till innehåll du postar; att innehållet är korrekt; att användningen av det du postar inte strider mot den här policyn och inte skadar någon person eller enhet; och att du håller Företaget och dess samarbetspartners skadefria från alla krav som kan tänkas uppstå på grund av det innehåll du tillhandahåller. Företaget förbehåller sig rätten, men inte någon skyldighet, att övervaka och redigera eller avlägsna aktiviteter eller innehåll. Företaget påtar sig inget ansvar och har inget ansvar för något innehåll som postas av dig eller någon tredje part.


UPPHOVSRÄTTSBESVÄR

Företaget och dess samarbetspartners respekterar andras immaterialrättsligt skyddade material. Om du anser att ditt arbete har kopierats på ett sätt som utgör immaterialrättsligt intrång, var god kontakta vår juridiska avdelning via [email protected] för att hävda immaterialrättsligt intrång.


PRODUKTBESKRIVNINGAR

Företaget och dess samarbetspartners strävar efter största möjliga noggrannhet i beskrivningen av en produkt eller en tjänst. Dock lämnar Företaget inga garantier för att produktbeskrivningar eller annat innehåll på den här webbplatsen är precist, komplett, tillförlitligt eller felfritt. Om en produkt som erbjuds av Företaget inte motsvarar beskrivningen, är din enda möjlighet att skicka produkten i retur i oanvänt skick.


FRISKRIVNING FÖR GARANTIER OCH ANSVARSBEGRÄNSNING:

DEN HÄR WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS AV FÖRETAGET PÅ GRUNDERNA "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "OM TILLGÅNG FINNS". FÖRETAGET GÖR INGA UTFÄSTELSER ELLER LÄMNAR GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, GÄLLANDE DRIFTEN AV DEN HÄR WEBBPLATSEN ELLER INFORMATION, INNEHÅLL, MATERIAL, ELLER PRODUKTER PÅ DEN HÄR SIDAN. DU GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT DIN ANVÄNDNING AV DEN HÄR WEBBPLATSEN SKER PÅ DIN EGEN RISK. I DEN UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIG LAG MEDGER, FRISKRIVER SIG FÖRETAGET FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER MOT ABSTRAKTA PRODUKTFEL OCH LÄMPLIGHET FÖR VISSA ÄNDAMÅL. FÖRETAGET GARANTERAR INTE ATT DEN HÄR WEBBPLATSEN, DESS SERVRAR, ELLER E-POST FRÅN FÖRETAGET ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. FÖRETAGET KAN EJ HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA SKADOR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV DEN HÄR WEBBPLATSEN, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DIREKT, INDIREKT, OAVSIKTLIGA, STRAFFLIKNANDE SKADOR OCH FÖLJDSKADOR. VISSA RÄTTSSYSTEM MEDGER INTE ANSVARSBEGRÄNSNINGAR FÖR UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNINGAR AV VISSA SKADOR. Genom att besöka Företagets Webbplatser, godkänner du att dessa VILLKOR och tvister av något slag som kan uppstå mellan dig och Företaget eller dess samarbetspartners, ska regleras med tillämpning av brittisk lag, utan hänsyn till principer om lagkonflikter.


TVISTER

Tvister på något sätt anknutna till Företagets Webbplatser eller de produkter och/eller tjänster du köper genom Företaget, ska avgöras genom konfidentiellt skiljedomsförfarande i Storbritannien, utom i fall, där du i någon mån eller något avseende gör intrång eller riskerar att göra intrång i Företagets immaterialrätt. I sådana fall kan Företaget söka förbudsföreläggande eller annan lämplig sanktion hos valfri domstol i världen, och du medger dessa domstolars exklusiva behörighet och belägenhet. Skiljedomsförfarande under detta Avtal ske enligt de regler som vid den tidpunkten gäller i Storbritannien. En skiljedom ska betraktas som bindande och gäller som lagakraftvunnen dom i samtliga behöriga domstolar. I den utsträckning tillämplig rätt medger, får inget skiljedomsförfarande under detta Avtal slås samman till att omfatta även andra parter under detta Avtal, oavsett om det handlar om skiljedomsförfarande i form av grupptalan eller annat.


WEBBPLATSENS POLICY, MODIFIERING, OCH AVSKILJANDE

Vänligen ta del av våra övriga villkor, såsom INTEGRITETSPOLICYN, publicerad på den här webbplatsen. Dessa villkor reglerar även dina besök på Företagets Webbplatser. Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar på vår webbplats, i våra policyer, och i dessa VILLKOR. Om något av dessa villkor anses ogiltigt, upphävs, eller av annat skäl inte kan verkställas, ska villkoret anses avskiljt från avtalet och därmed inte påverka giltigheten eller verkställigheten hos resterande villkor.


PRISMATCHNING

Vi har för närvarande ingen policy gällande prismatchning. VI har specialerbjudanden för större beställningar (fyra datorer eller fler).


LEVERANS OCH HANTERING

Leverans och hantering är inkluderad.


FAKTURERING

Vi verifierar priser och lager som en del av vår leveransprocedur. Om en varas korrekta pris är lägre än vårt uppgivna pris, debiterar vi det lägre beloppet och skickar varan till dig. Om en varas korrekta pris är högre än vårt uppgivna pris, står det oss fritt, att antingen kontakta dig för instruktioner innan leverans, alternativt annullera din beställning och meddela dig om annulleringen.


PCSPECIALIST B.V. GRANSKAR KOMMENTARER, KOMMUNIKATION OCH ANNAT INNEHÅLL

[email protected]